1994 The Pantocrator 300 X 200 cm
Holly Family Church Bahir, Egypt t


previous | fresco | next
fresco