fresco

2002 - The Pantocrator 400 X 275 cm
St. Mina church King Mariout, Egypt

previous | fresco | next